CZ

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů

Společnost Czech Aviation Training Centre, s.r.o. (dále jen „CATC“), se sídlem K Letišti 934, 161 00 Praha, IČO: 24843628, jako zpracovatel údajů by vás touto cestou chtěla informovat o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a o vašich právech v souvislosti s tímto zpracováním.

Ochraně soukromí a ochraně osobních údajů našich zákazníků a klientů, přikládá společnost CATC s.r.o., zásadní význam.

Ve společnosti CATC s.r.o. je uplatňována jednotná politika ochrany soukromí a osobních údajů a při nakládání s nimi je důsledně dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)., které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

V případě dotazů, připomínek, stížností nebo pro uplatnění vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obracet na Richarda Kubelku. Kontaktovat ji můžete na adrese info@catc.cz nebo na adrese sídla CATC.

 

Účel zpracování

CATC zpracovává osobní údaje výhradně za účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností, vykonávání pracovně - právní agendy, ochrany práv společnosti a pro obchodní a marketingové účely. Konkrétně se jedná například o tyto činnosti:

Cookies neobsahují osobní údaje, ani žádné jiné osobní informace, jejichž prostřednictvím můžete být identifikováni. 

Právní základ pro zpracování

Zpracovávat osobní údaje v CATC lze jen na základě některého z těchto právních titulů:

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje zpracovávají výlučně zaměstnanci CATC.

Zajištění transparentního zpracování

Osobní údaje CATC uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování těchto údajů, případně pro dodržení zákonem stanovených lhůt.
V souladu s GDPR máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

Informovanost subjektů údajů

Všichni zaměstnanci CATC i další osoby mohou požádat Richarda Kubelku o poskytnutí informací souvisejících s GDPR. Kromě této možnosti jsou zaměstnanci informováni o způsobu zpracování osobních údajů v průběhu nástupního a aktualizačního bezpečnostního školení a dále jsou seznamováni s příslušnou vnitropodnikovou dokumentací upravující ochranu osobních údajů dle vykonávané pracovní pozice.

Ostatní subjekty údajů jsou o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů
a požadavcích na zpracování informováni garantem příslušné činnosti zpracování. Vybrané informace jsou poskytovány na pracovištích, které přístup k osobním údajům, případně jejich shromažďování, řeší.

Výcviky

Catc

další

CZECH AVIATION TRAINING CENTRE © 2023 Czech Aviation Training Centre
Created by Beneš & Michl
All rights reserved.