Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů

Společnost Czech Aviation Training Centre, s.r.o. (dále jen „CATC“), se sídlem K Letišti 934, 161 00 Praha, IČO: 24843628, jako zpracovatel údajů by vás touto cestou chtěla informovat o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a o vašich právech v souvislosti s tímto zpracováním.

Ochraně soukromí a ochraně osobních údajů našich zákazníků a klientů, přikládá společnost CATC s.r.o., zásadní význam.

Ve společnosti CATC s.r.o. je uplatňována jednotná politika ochrany soukromí a osobních údajů a při nakládání s nimi je důsledně dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)., které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018.

V případě dotazů, připomínek, stížností nebo pro uplatnění vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obracet na Richarda Kubelku. Kontaktovat ji můžete na adrese info@catc.cz nebo na adrese sídla CATC.

Účel zpracování

CATC zpracovává osobní údaje výhradně za účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností, vykonávání pracovně – právní agendy, ochrany práv společnosti a pro obchodní a marketingové účely. Konkrétně se jedná například o tyto činnosti:

 • zpracování osobních údajů souvisejících s kontrolou vstupu do společnosti;
 • zpracování osobních údajů souvisejících s kontrolou vstupu do společnosti;
 • zpracování kamerových záznamů;
 • přihlášení se k výcvikovým kurzům, 
 • zasílání novinek, 
 • registraci do akce Career Day
 • evidence údajů uchazečů o zaměstnání;
 • evidence školení a vnitropodnikových kvalifikací; údaje plynoucí z návštěv webových stránek CATC zákazníky či potenciálními zákazníky, tzv. „cookies“. Cookie je krátký textový soubor obsahující např. jedinečný číselný identifikátor, který navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče a která umožňuje zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva webových stránek tak pro vás může být snazší a produktivnější a webové stránky vám mohou nabídnout informace přizpůsobené vašim potřebám a zájmům; cookies současně umožňují omezit obchodních sdělení činěná vůči vám pouze na ta, která odpovídají vašim obchodním zvyklostem.

Cookies neobsahují osobní údaje, ani žádné jiné osobní informace, jejichž prostřednictvím můžete být identifikováni. 

Právní základ pro zpracování

Zpracovávat osobní údaje v CATC lze jen na základě některého z těchto právních titulů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na CATC vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na CATC vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Typicky jde například o zpracování životopisů uchazečů o zaměstnání do doby skončení výběrového řízení;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů CATC kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy subjektu údajů. Typicky jde o zpracování za účelem ochrany aktiv CATC, jako například zpracování záznamů v bezpečnostních systémech, pokud toto zpracování není uloženo přímo právním předpisem;
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.  

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje zpracovávají výlučně zaměstnanci CATC.

Zajištění transparentního zpracování

Osobní údaje CATC uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování těchto údajů, případně pro dodržení zákonem stanovených lhůt.
V souladu s GDPR máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:

 • právo požádat CATC o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz případně o omezení zpracování; 
 • právo požádat CATC o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz případně o omezení zpracování; 
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním;
 • právo podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů (kontaktní e-mail: posta@uoou.cz).

Informovanost subjektů údajů

Všichni zaměstnanci CATC i další osoby mohou požádat Richarda Kubelku o poskytnutí informací souvisejících s GDPR. Kromě této možnosti jsou zaměstnanci informováni o způsobu zpracování osobních údajů v průběhu nástupního a aktualizačního bezpečnostního školení a dále jsou seznamováni s příslušnou vnitropodnikovou dokumentací upravující ochranu osobních údajů dle vykonávané pracovní pozice.

Ostatní subjekty údajů jsou o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů
a požadavcích na zpracování informováni garantem příslušné činnosti zpracování. Vybrané informace jsou poskytovány na pracovištích, které přístup k osobním údajům, případně jejich shromažďování, řeší.